Příspěvek na mobilitu 2017 – až 400 Kč měsíčně

19 Lis

Příspěvky! Každý má to slovo rád. Evokuje totiž už na první poslech určitou výhodu pro člověka.  Ideální je mít příspěvků co nejvíc, ale mnozí často nevědí, na co všechno mají nárok. Zrovna dnes se budeme bavit o příspěvku na mobilitu. Povíme si přesné znění podle zákona, zjistíme jeho výši a podíváme se na podmínky k jeho získání.

Příspěvek na mobilitu – co říká zákon?

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

  • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P podle pravidel od 1. 1. 2014,

  • která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,

  • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,

  • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,

  • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Takto hovoří zákon a nyní Vám to ve stručnosti přeformulujeme, aby to bylo co nejsrozumitelnější.

Jedná o opakující se nárokovou dávku, která náleží člověku již od 1 roku, který má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Vyplácí se zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží.

Pozor! Na příspěvek nemají nárok ti, kteří čerpají z vybraných pobytových sociálních služeb (ústavní péče).

Výše příspěvku v roce 2017?

Dle dostupných informací od ministerstva práce a sociálních věcí jsme zjistili, že se v současné době nechystá zvyšování ani snižování příspěvku na mobilitu. V případě změn tuto informaci aktualizujeme.

Dle minulého roku tak výše příspěvků bude 400 Kč/měsíc. Dochází k takzvanému zpětnému vyplácení, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Podmínky k získání příspěvku

Nárok na příspěvek na mobilitu má při splnění podmínek fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České Republiky a zároveň bydliště. Nárok mají také občané EU krytí přímo použitelným předpisem EU – Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011.

Online formulář k získání příspěvku na mobilitu


Formulář lze vyplnit zde


Jaké přináší výhody TP, ZTP a ZTP/P

1)  Výhody držení průkazu TP

a) Nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků.

b) Nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání. Toto ujednání neplatí v obchodech.

2) Výhody držení průkazu ZTP

a) výhody uvedené v bodu 1

b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvaje, autobusy, trolejbusy, metro).

c) sleva 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 62%  v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

3) Výhody držení průkazu ZTP/P

a) výhody uvedené v bodech 1 a 2

b) Nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnou hromadnou dopravou.

c)  Nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...